TẤM PROMATECT 250

TẤM Promatect-250

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa ngăn cháy.

TẤM Promatect-250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *