CỔ LỬA

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn. PROMASTOP UNICOLLAR PROMASEAL WALL COLLARS PROMASEAL RETROFIT COLLAR

Read more

GỐI NGĂN CHÁY PROMASEAL Pillows

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn.

Read more

XI MĂNG NGĂN CHÁY PROMASTOP Cement

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn.

Read more

VỮA NGĂN CHÁY PROMASEAL Mortar

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn.

Read more

KEO SILICON PROMASEAL – A Acrylic Sealant

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn.

Read more

PROMASEAL FyreStrip

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Chèn khe co giãn, đàn hồi ngăn cháy.

Read more

TẤM PROMINA – HD

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Vách ngăn cháy, trần ngăn cháy, cửa ngăn cháy.

Read more

TẤM PROMATECT -S

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more

TẤM PROMATECT – L500

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more