Trần bản lề

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 112E Hệ thống 173

Read more

Trần lưới

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 160 Hệ thống 170 Hệ thống 176

Read more

Trần nắp kín

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 185:

Read more

Trần Baffle

Ứng dụng làm trần nhà. Hệ thống 460EX  Hệ thống 1020 Hệ thống 1005                                                      

Read more

TẤM PROMATECT 100

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more

TẤM PROMATECT 250

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more

Tấm PROMATECT-H

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more

Tấm PROMATECT – L

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy, nhà dân: Làm cửa ngăn cháy, trần, tường ngăn cháy.

Read more

TẤM PROMATECT – L500

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more

TẤM PROMATECT -S

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa

Read more